Säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura, ruotsiksi käännettynä Föreningen för alkohol-, drog- och gamblingforskning i Finland ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Association for Alcohol, Drug and Gambling Research.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tieteellisen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. a) järjestää kokoustoimintansa puitteissa seminaarikeskusteluja alkoholi-, huume ja rahapelitutkimuksen kysymyksistä;
 2. b) järjestää yleisiä esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia, jotta alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen tulokset tulisivat laajemmin tunnetuiksi;
 3. c) toimii muillakin samanlaatuisilla tavoilla tieteellisen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen kehittämiseksi.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 1. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko opiskelijajäseniä, varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka harjoittamallaan tutkimustyöllä tai muulla tavoin on osoittanut perehtyneensä alkoholi-, huume- ja/tai rahapelitutkimukseen, tai muu tieteellisestä alkoholi-, huume ja/tai rahapelitutkimuksesta kiinnostunut henkilö.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä alaan liittyvää perustutkintoa suorittava henkilö. Opiskelijajäsenestä tulee oman suostumuksensa mukaisesti varsinainen jäsen hänen suoritettuaan loppututkinnon.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä tilikautena, voidaan hallituksen toimesta erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, opiskelijajäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää vuosikokous. Kunniajäsenille vuosimaksu on vapaaehtoinen.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sama henkilö voi toimia varsinaisena hallituksen jäsenenä kuusi peräkkäistä vuotta. Hallituksen jäseneksi tulee valita henkilö, joka on perehtynyt tieteelliseen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimukseen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen jäsenten valinnassa tulee pyrkiä tasapuoliseen edustukseen alkoholi-, huume- ja rahapeliasiantuntijuudessa. Lisäksi tulee pyrkiä monitieteisyyteen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksissa ratkaistavat asiat, panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset sekä vahvistetun tulo- ja menoarvion puitteissa huolehtia yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää sihteeri. Jäsenrekisteriasioita hoitavat sihteeri ja puheenjohtaja.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus voi pitää tarvittaessa kokouksen myös sähköpostin välityksellä. Sähköpostikokouksia, joista kaikkien hallituksen jäsenten on yksimielisesti sovittava, voi olla enintään puolet vuoden kokouksista.

Tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään tammikuun 30. päivänä ja toiminnantarkastajien on palautettava ne hallitukselle viimeistään 7 päivää ennen vuosikokousta.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 1. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, opiskelijajäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Muita kokouksia pidetään milloin hallitus pitää tarpeellisena tai kun vähintään 1/10 jäsenistä hallitukselle osoittamassaan kirjeessä ilmoitetun asian käsittelemistä varten sitä vaatii.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva esitys on tehtävä yhdistyksen hallitukselle ennen vuosikokousta edeltäneen vuoden loppua, missä asia aiotaan ottaa esille, ja hallituksen on kokouskutsussa ilmoitettava tehdystä esityksestä sekä annettava siitä lausuntonsa vuosikokoukselle, joka asiasta päättää. Muutosesitys katsotaan hyväksytyksi, jos kokouksessa vähintään 2/3 läsnäolevista sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamista koskeva ehdotus tehtäköön samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus, mutta yhdistystä ei voi purkaa niin kauan kuin vähintään kymmenen jäsentä ilmoittaa haluavansa sen toimintaa jatkaa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus on jätettävä käytettäväksi tieteellisen alkoholi-, huume- ja/tai rahapelitutkimuksen edistämiseen.

______________________________________

Yhdistyksen rekisterinumero 78 464
Y-tunnus: 1745973-1

Merkitty yhdistysrekisteriin 6.4.1960 siv. 484/278
Muutos 4 ja 5§, 3.9.1986
Muutos 1, 3, 4, 7 ja 9§, 2001
Muutos 1, 4, 5, 7 ja 8§, 2006
Muutos 8§, 2011
Muutos: uudet säännöt ja yhdistyksen nimi, 2019

4.12.2019